Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

Z NATURĄ W SERCU- ŚWIĘTOKRZYSKIE ŹRÓDŁA WRAŻLIWOŚCI

236811_dziewczynka_laka_maki_chabry

„Źródłem wrażliwości dzieci i dorosłych jest przede wszystkim przyjemność z poznawania uporządkowanej złożoności Natury, która sama w sobie jest pięknem” Ursula Le Guin
Okręg  Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach

            zaprasza

 nauczycieli, liderów/animatorów edukacji ekologicznej prowadzących edukację ekologiczną w różnych jednostkach
na terenie województwa świętokrzyskiego, m.in. takich, jak gminy/powiaty, nadleśnictwa, parki krajobrazowe,
organizacje i stowarzyszenia

 

do udziału w projekcie edukacyjnym pn.:

Z Naturą w Sercu Świętokrzyskie Źródła Wrażliwości

Projekt jest realizowany przez nas w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.: „Z NATURĄ W SERCU – ŚWIĘTOKRZYSKIE ŹRÓDŁA WRAŻLIWOŚCI.”

Koordynatorami merytorycznymi projektu zostali:

Pan dr Cezary Jastrzębski – specjalista w zakresie wiedzy o regionie i środowisku przyrodniczym. Zajmuje się on problematyką turystyki, dziedzictwa kulturowego, ochrony przyrody, geografii historycznej oraz dziejami regionu w widłach Wisły i Pilicy.

Jest pracownikiem  naukowym w  Pracowni Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa  w Instytucie Geografii  na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 • Pani dr Elżbieta Buchcic – specjalista w zakresie wiedzy o metodach/formach/narzędziach stosowanych w edukacji ekologicznej. Pracownik naukowy Zakładu  Zoologii i Dydaktyki Biologii w Instytucie Biologii na Uniwersytecie Jana  Kochanowskiego w Kielcach.

Udział w projekcie jest bezpłatny.zaproszenie IDEA PROJEKTU harmonogram spotkań – 2017 POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA

Wszystkie osoby biorące udział w projekcie otrzymają na zakończenie certyfikaty uczestnictwa w warsztatach, podpisane przez koordynatorów merytorycznych projektu i osobę reprezentującą podmiot realizujący projekt.

 

Głównym celem projektu jest :

1.     Upowszechnienie metod/form /narzędzi edukacji ekologicznej, które sprzyjają m.in.:

·        wypełnieniu w psychofizycznym rozwoju dzieci niedoboru kontaktów z przyrodą,

·        budowaniu bliskich relacji dzieci z przyrodą poprzez doświadczanie przyrody i odczuwanie jej zmysłami, w tym poprzez wspólne wykonywanie określonych zadań/prac z „przewodnikami w doświadczaniu przyrody”,

·        rozwijaniu zainteresowań przyrodą i pasji; kształtowanie wrażliwości, empatii do innych form życia, wyobraźni, inwencji twórczej i kreatywności dzieci poprzez fizyczny kontakt z przyrodą,

·        kształtowaniu wartości, motywacji, postaw pro ekologicznych, kultury ekologicznej i szacunku do przyrody.

2.     Przedstawienie możliwości wykorzystania w edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju potencjału obszarów cennych przyrodniczo, podlegających ochronie w oparciu o ustawę o ochronie przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 oraz ich otulin i bliskiego sąsiedztwa tychże obszarów  wynikających z:

·        charakteru i roli obszarów Natura 2000, walorów m.in. przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych oraz tradycji, możliwości ich rozwoju społeczno – gospodarczego oraz aktywności społeczności lokalnych.

Ideą projektu jest myśl, że wprowadzając dziecko do świata przyrody, trzeba przede wszystkim czuć,

a dopiero potem wiedzieć.

W ramach ww. projektu  edukacyjnego  odbędzie się:

 •  konferencja informacyjna rozpoczynająca projekt na terenie Osady Średniowiecznej  w Hucie Szklanej  (marzec  2017)
 • 11 zajęć warsztatowych prowadzonych przez członków lokalnych  społeczności pochodzących z terenu 4 gmin województwa świętokrzyskiego: Bodzentyn, Bieliny, Łączna, Masłów  (kwiecień-czerwiec 2017).

Warsztaty oferują poszerzony, głębszy i przemyślany kontakt z naturą, a ludzie, którzy je poprowadzą, są wspaniałymi „przewodnikami w doświadczaniu przyrody, a zarazem wzorem do naśladowania dla młodego pokolenia .

 • Festyn edukacyjny w Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej mający charakter  ogólnodostępnej imprezy plenerowej podsumowującej realizację  ww. projektu (czerwiec 2017)
 • Dodatkowo  efektem końcowym projektu będzie realizacja  filmu celem upowszechnienia i rozpromowania na szeroką skalę sukcesów i wyników (rezultatów) projektu m.in wśród: uczestników warsztatów, gmin, powiatów, szkół podstawowych i gimnazjów, Świętokrzyskiego  Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a także u  Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Wojewody Świętokrzyskiego. Film będzie prezentował m.in. przebieg warsztatów, metody/formy/narzędzia   edukacji ekologicznej  zastosowane w projekcie oraz zrealizowaną tematykę.Do chwili obecnej projekt objęty jest patronatem:
  1. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
  2. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu,
  3. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach,
  4. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Kielcach
  5. Starosty Kieleckiego
  6. Wójta Gminy Masłów,
  7. Wójta Gminy Bodzentyn,
  8. Wójta Gminy Bieliny
  9. Wójta Gminy Łączna
  10. Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,
  11. Związku Gmin Gór Świętokrzyskich