Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

Działalność

Zakres prowadzonej działalności statutowej:

– budzenie słowem i pismem zainteresowania i miłości dla cech swoistych ziemi ojczystej

– organizowanie stowarzyszeń podejmujących zadania Ligi i współpracujący w tym kierunku;
z wszelkiego rodzaju towarzystwami (krajoznawczymi, rolnymi, leśnymi, łowieckimi, nauczycielskimi i turystycznymi).;

– organizowanie i prowadzenie seminariów, warsztatów, obozów, kolonii, wycieczek przyrodniczych, sympozjów,
uniwersytetów wiedzy ekologicznej, konkursów, spotkań, konferencji, wystaw, olimpiad, zielonych szkół,
klubów zainteresowań, akcji społecznie – użytecznych np.: zalesiania, budowa arboretów i innych działań
o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim, które realizowane są przez osoby fizyczne, prawne i Ligę;

– podejmowanie działań zmierzających do ograniczenie ujemnych skutków naruszania  środowiska przyrodniczego;

– podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym;

– popularyzowanie wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży humanitarnego stosunku
do przyrody i prowadzenia obserwacji przyrodniczym;

– współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej zwierząt, a w szczególności z Komisjami i Radami
powoływanymi przez nie w celu wykonywanie zadań zleconych przez te organy wchodzące w zakres działania Ligi;

– utrzymywanie współpracy z organizacjami ochrony przyrody istniejącymi za granicą;

– organizowanie zespołu  w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

– podejmowanie innych form działań na rzecz środowiska przyrodniczego i jego ochrony;

Dodaj komentarz