Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

Cele

CELE

1. Kształtowanie wrażliwości człowieka, a szczególnie młodzieży na bogactwo i piękno przyrody,
budzenie jej umiłowania, szerzenie zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony przyrody
stanowiące część ochrony środowiska.

2. Zabieganie o zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniem.

3. Zabieganie o właściwe użytkowanie oraz świadome odtwarzanie jak też pomnażania zasobów
przyrody żywej, nieożywionej i krajobrazu jako dobra ogólnonarodowego.

4.Zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego, a w szczególności:
a) otrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów
b) zachowanie różnorodności bioekologicznej
c) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego
d) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, grzybów i zwierząt wraz z ich siedliskami
terenów zieleni w miastach i wsiach, w szczególności ochrona drzew i krzewów
e) poprzez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu
f) Otrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych oraz stanu gatunków
g) krajobrazu i innych składników środowiska przyrodniczego

5. Inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć, pełnienie roli organizatorskiej
w społecznym ruchu na rzecz ochrony przyrody uwzględniającym zasady zrównoważonego rozwoju.

6.Kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody.

7. Upowszechnienie wiedzy o przyrodzie i jej ochrony oraz kształtowanie kultury etyki ekologicznej.

Dodaj komentarz