Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

Zapraszamy na przyrodnicze warsztaty terenowe na ścieżce przyrodniczej „LEŚNA PRZYGODA”

Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem.

DSCN3149Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach

zaprasza

do udziału w przyrodniczych warsztatach terenowych pn.:

TROPICIELE PRZYRODY NA START – w poszukiwaniu bioróżnorodności

zorganizowanych  na ścieżce przyrodniczej „LEŚNA PRZYGODA”

na Stadionie w Kielcach.

Pobierz

Regulamin

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA

Warsztaty terenowe to forma edukacji ekologicznej prezentująca praktyczne sposoby poznawania najbliższego środowiska przyrodniczego. Są one przykładem bezpośredniego obserwowania elementów otaczającej przyrody, jej problemów oraz powiązań i współzależności pomiędzy poszczególnymi składnikami, dostarczają uczniom ,wyeliminowanego przez cywilizację, indywidualnego doświadczenia przyrodniczego. Powstające podczas zajęć, prowadzonych w terenie, sytuacje edukacyjne umożliwiają nauczanie całościowe, zintegrowane, dzięki czemu łatwiej rozwiązywać konkretne zadania czy problemy związane z funkcjonowaniem przyrody. Zajęcia umożliwiają wykorzystanie środowiska jako źródła wiedzy przyrodniczo-geograficznej. Wpływają na kształtowanie zmysłu obserwacji i wyrabiają wyobraźnię przestrzenną, a także uczą praktycznych umiejętności  tj. dokonywania pomiarów i orientacji w terenie, rozpoznawania pospolitych gatunków drzew i krzewów itp. Uczestnicy rozszerzają i doskonalą zdobytą wcześniej wiedzę o środowisku, jego walorach przyrodniczych, kulturowych i estetycznych. Analiza w terenie praw rządzących przyrodą, w łatwiejszy sposób niż obszerne opisy w podręcznikach szkolnych, umożliwia dostrzeganie katastrofalnych zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym.

Propozycje zajęć ujęte w formie ćwiczeń obserwacji i zabaw, aktywizujący i zachęcający do działań sposób przedstawienia rzeczywistości przyrodniczej oraz związanej z działalnością człowieka, dadzą dzieciom możliwość zdobycia doświadczenia przyrodniczego i zafascynowania ich otaczającą rzeczywistością w praktycznych działaniach w terenie.

Głównym celem edukacyjnym organizowanych przez nas warsztatów terenowych jest:

  • wypełnienie w psychofizycznym rozwoju dzieci niedoboru kontaktów z przyrodą,
  • budowanie bliskich relacji dzieci z przyrodą poprzez doświadczanie przyrody i odczuwanie jej zmysłami, w tym poprzez wspólne wykonywanie określonych zadań/prac z „przewodnikami w doświadczaniu przyrody”,
  • rozwijanie zainteresowań przyrodą i pasji; kształtowanie wrażliwości, empatii do innych form życia, wyobraźni, inwencji twórczej i kreatywności dzieci poprzez fizyczny kontakt z przyrodą,
  • kształtowaniu wartości, motywacji, postaw pro ekologicznych, kultury ekologicznej i szacunku do przyrody,
  • propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei bioregionalizmu , według której ochronę przyrody należy rozpocząć od swego najbliższego otoczenia, poznania swego regionu, jego środowiska przyrodniczego i kulturowego
  • poznawanie najbliższego środowiska i specyfiki własnego regionu w myśl przesłania: „Cudze chwalicie swego nie znacie”
  • poznanie różnorodności gatunków krajowej fauny i flory
  • poznanie czynników abiotycznych i biotycznych środowiska
  • nabycie umiejętności posługiwania się rożnym sprzętem umożliwiającym prowadzenie badań w terenie, atlasami, kluczami itp. kształtowanie umiejętności obserwacji organizmów, zjawisk i procesów, dokonywania spostrzeżeń niezbędnych do kształtowania wyobrażeń i pojęć z nimi związanych
  • porównywanie naturalnego środowiska przyrodniczego, a przekształconego w wyniku ingerencji człowieka