Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

XXIX EDYCJA KONKURSU „MÓJ LAS”

human hand and multicolored butterflies grass and a symbol of the environment collage

Zapraszamy do udziału w XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „MÓJ LAS”

 

Konkurs „Mój Las” jest organizowany cyklicznie przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody.
Konkurs jest prowadzony dwuetapowo:
I etap – na szczeblu wojewódzkim organizują Zarządy Wojewódzkie (Okręgowe) LOP, które przy udziale pozostałych współorganizatorów powołują Sąd Konkursowy i dokonują oceny wszystkich nadesłanych prac.
Prace konkursowe do etapu wojewódzkiego należy dostarczyć do Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach w terminie do 30 listopada 2015 roku. Wojewódzki Sąd Konkursowy złożony z przedstawicieli organizatorów i dokona oceny prac konkursowych w terminie do 30 grudnia 2015 roku. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w m-cu styczniu 2016 roku

II etap – na szczeblu centralnym organizuje zarząd Główny S I LiD, powołując Sąd konkursowy złożony z przedstawicieli organizatorów i dokonuje oceny prac konkursowych w m-cu kwietniu 2016. Tematy kolejnych edycji podawane są zainteresowanym po rozstrzygnięciu etapu II (zwykle z końcem roku szkolnego lub na początku września)
Konkurs ma charakter opisowy, może być wzbogacony zdjęciami i rysunkami
Prace zgłaszane na konkurs powinny być pracami indywidualnymi. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych .
Adresaci:
W Konkursie może brać udział młodzież szkół podstawowych oraz ponad podstawowych ogólnokształcących i zawodowych z terenu woj. świętokrzyskiego
Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria I – młodzież szkół podstawowych klas I – III
Kategoria II – młodzież szkół podstawowych klas IV-VI
Kategoria III – młodzież gimnazjów
Kategoria IV – młodzież liceów ogólnokształcących oraz ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
Zakładamy, że do udziału w konkursie przystąpi około 100 uczniów ze szkół z terenu woj. świętokrzyskiego
Tematyka:
1. kategoria I – Pietra lasu i ich mieszkańcy
2.kategoria II – Grzyby polskich lasów
3.kategoria III – Las miejscem pracy, wypoczynku i ostoją dzikiej przyrody
4.kategoria IV – Las – moja naturalna siłownia

Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych
1. Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie A3. Wymagane są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.
2. W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa – do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
3. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.
4. Do uznania autora pracy pozostawia sie formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 0,5 kg.
5. Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem wieku i klasy Autora, dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna pracy.
6. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.
7. Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.
8. Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

 

 

Pobierz: Regulamin XXIX edycji Konkursu „Mój Las”